Ελληνικά / Greek

Return to main page

Algebra

EnglishΕλληνικά
Algebra ‘Αλγεβρα
Algebraic Αλγεβρικός
Field Σώμα
Group Ομάδα
Ring Δακτύλιος
Subgroup Υποομάδα
Transcendental Υπερβατικός

Calculus / Analysis

EnglishΕλληνικά
Analysis Ανάλυση
Calculus Απειροστικός λογισμός
Chain Rule Κανόνας αλυσίδας
Compact Συμπαγής
Continuous Συνεχής
Converge Συγκλίνω
Convergent Συγκλίνων/συγκλίνουσα
Curl Στροβιλισμός
Derivative Παράγωγος
Differentiable Παραγωγίσιμος
Differential Διαφορικό
Differentiate Παραγωγίζω
Discontinuity Ασυνέχεια
Diverge Αποκλίνω
Divergence Απόκλιση
Divergent Αποκλίνων
Gradient Κλίση (ευθείας)
Integrable Ολοκληρώσιμος
Integral Ολοκλήρωμα
Integrate Ολοκληρώνω
Normal (vector) Κανονικό (διάνυσμα)
Plane Επίπεδο
Sequence Ακολουθία
Series Σειρά
Surface Επιφάνεια
Tangent Εφαπτομένη
Uniform (convergence) Ομοιόμορφη Σύγκλιση

General

EnglishΕλληνικά
Absolute Value Απόλυτη τιμή
Add Προσθέτω
Amplitude Πλάτος κύματος
Approximation Προσέγγιση
Arbitrary Τυχαίος
Area Εμβαδόν
Arithmetic Αριθμητικός
Associative Προσεταιριστικός
Assumption Υπόθεση
Average Αριθμητικός μέσος
Axiom Αξίωμα
Bijective Αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία (συναρτήσεις που είναι ένα-προς-ένα και επί)
Binomial (coefficient) Διωνυμικός συντελεστής
Bound Όριο (πχ ολοκληρώματος), Φραγμένο (πχ σύνολο)
Closed (set) Κλειστό σύνολο
Coefficient Συντελεστής
Column Στήλη
Commutative Μεταθετικός
Complement Συμπλήρωμα
Complex Number Μιγαδικός αριθμός
Composite Number Σύνθετος αριθμός
Composition Σύνθεση
Condition Όρος, Συνθήκη, Προϋπόθεση
Conditional Δεσμευμένος (πχ δεσμευμένη πιθανότητα)
Constant (noun) Σταθερά
Contradiction Αντίφαση (π.χ. proof by contradiction = εις άτοπον απαγωγή)
Corollary Συμπέρασμα
Curve Καμπύλη
Damped Απόσβεση
Decimal Δεκαδικός
Decreasing Μείωση, Ελλάτωση
Definition Ορισμός
Degree (polynomial) Βαθμός (πολυωνύμου)
Denominator Παρονομαστής
Density Πυκνότητα
Dependent Εξαρτημένος
Dimension Διάσταση
Discrete Διακριτός
Distributive Επιμεριστικός
Divide Διαιρώ
Domain Πεδίο ορισμού
Equal Ίσος
Equation Εξίσωση
Equivalence Relation Σχέση ισοδυναμίας
Equivalent Ισοδύναμος
Error Λάθος, Σφάλμα
Even Number Άρτιος αριθμός
Exponent Εκθέτης
Exponential Εκθετικός
Extrapolation Παρέκταση
Factor Παράγοντας
Factorial Παραγοντικός
Finite Πεπερασμένος
Formula Μαθηματικός τύπος
Fraction Κλάσμα
Frequency Συχνότητα
Function Συνάρτηση
Global Ολικό (μέγιστο, ελάχιστο)
Graph (function) Γράφημα (συνάρτησης)
Graph (network) Γράφος
Harmonic Αρμονικός
Homogeneous Ομογενής
Identity Ταυτότητα
Image Πεδίο τιμών (εικόνα)
Imaginary Number Φανταστικος αριθμός
Imply Συνεπάγω
Increasing Αύξων, Αύξουσα
Independent Ανεξάρτητος
Induction Επαγωγή
Inequality Ανισότητα
Infinite Άπειρος
Injective Ένα προς ένα (συνάρτηση)
Inner Product Εσωτερικό γινόμενο
Integer Ακέραιος
Interpolation Παρεμβολή
Intersection (sets) Τομή (συνόλων)
Interval Διάστημα
Inverse Αντίστροφος
Invertible Αντιστρέψιμος
Iterate Επαναλαμβάνω
Lemma Λήμμα
Length Μήκος
Limit Όριο
Linear Γραμμικός
Local Τοπικός
Logarithm Λογάριθμος
Logic Λογική
Matrix Πίνακας
Mean Μέσος όρος
Measure Μέτρο (πχ θεωρία μέτρου)
Median Διάμεσος
Mode Πιθανότερη τιμή
Modulus Απόλυτη τιμή
Monotonic Μονότονος
Multiply Πολλαπλασιάζω
Mutually Exclusive Ξένος (πχ ξένα ενδεχόμενα)
Natural Number Φυσικός αριθμός
Necessary Απαραίτητος
Negative Αρνητικός
nth Root Νιοστή ρίζα
Numerator Αριθμητής
Numerical Αριθμητικός
Odd Number Περιττός αριθμός
One-to-one Ένα προς ένα
Onto Επί (συνάρτηση)
Open (set) Ανοιχτό (σύνολο)
Operation Πράξη
Operator Τελεστής
Order Τάξη ή βαθμός αν αναφέρεται σε πολυώνυμο
Oscillation Ταλάντωση
Parameter Παράμετρος
Parametric Παραμετρικός
Partial Μερικός
Partition (noun) Υποδιαίρεση/Διαμερισμός
Period Περίοδος
Plane Επίπεδο
Pointwise Σημειακός
Polar Πολικός
Pole Πόλος
Polynomial Πολυωνυμικός
Positive Θετικός
Power Δύναμη
Prime Number Πρώτος αριθμός
Product Γινόμενο
Projectile Βαλλιστικός
Proof Απόδειξη
Property Ιδιότητα
Proposition Πρόταση
Quotient Πηλίκο
Random Τυχαίο
Range Εύρος, φάσμα
Rational Number Ρητός αριθμός
Real Number Πραγματικός αριθμός
Reciprocal Αντίστροφος
Recursive Αναδρομικός
Reflexive Ανακλαστική
Remainder Υπόλοιπο
Root Ρίζα
Row Γραμμή (κυρίως σε πίνακα)
Scalar Βαθμωτό
Set Σύνολο
Sign (+/-) Πρόσημο
Simultaneous Ταυτόχρονος, Σύγχρονος
Solution Λύση
Space Χώρος (πχ διανυσματικός χώρος)
Spherical Σφαιρικός
Square Number Τετράγωνος αριθμός
Square Root Τετραγωνική ρίζα
Subset Υποσύνολο
Subspace Υπόχωρος
Substitution Αντικατάσταση
Subtract Αφαιρώ
Sufficient Επαρκής
Sum Άθροισμα
Surjective Επί (συνάρτηση)
Symmetric Συμμετρικός
Theorem Θεώρημα
Transformation Μετατροπή, Μετασχηματισμός
Transitive Μεταβατικός
Union Ένωση
Value Αξία
Vector Διάνυσμα
Velocity Ταχύτητα
Volume (3D area) Όγκος

Geometry

EnglishΕλληνικά
Acute Angle Οξεία γωνία
Adjacent Προσκείμενος
Arc Τόξο
Area Επιφάνεια, Εμβαδόν
Axis Άξονας
Circumference Περιφέρεια (κύκλου)
Co-ordinate Συντεταγμένη
Degree (angle) Μοίρα
Diameter Διάμετρος
Ellipse Έλλειψη
Equilateral Ισόπλευρος
Geometry Γεωμετρία
Hyperbola Υπερβολή
Hypotenuse Υποτείνουσα
Intersect Τέμνω
Intersection (curves) Τομή
Isosceles Ισοσκελές
Length Μήκος
Measure Μέτρο (πχ θεωρία μέτρου)
Metric Μετρικός
Obtuse Angle Αμβλεία γωνία
Orthogonal Κάθετος
Parabola Παραβολή
Parallel Παράλληλος
Parallelogram Παραλληλόγραμμο
Perimeter Περίμετρος
Perpendicular Κάθετος (επίσης orthogonal)
Plane Επίπεδο
Quadrilateral Τετράπλευρο
Radius Ακτίνα
Rectangle Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Reflection Ανάκλαση
Reflex Angle Ευθεία γωνία
Right Angle Ορθή γωνία
Rotate Περιστρέφω
Rotation Περιστροφή
Secant Τέμνουσα
Similar Όμοιος
Surface Επιφάνεια
Tangent Εφαπτομένη
Transformation Μετασχηματισμός
Translate Μεταφράζω
Translation Μετάφραση
Trigonometry Τριγωνομετρία

Prob / Stats

EnglishΕλληνικά
Binomial (distribution) Διωνυμική κατανομή
Conditional Δεσμευμένος
Correlation Συσχέτιση
Covariance Συνδιακύμανση
Distribution Κατανομή
Expectation Αναμενόμενη τιμή
Mean Μέση τιμή, Μέσος όρος
Normal (distribution) Κανονική κατανομή
Permutation Μετάθεση
Probability Πιθανότητα
Random Τυχαίος
Random Variable Τυχαία μεταβλητή
Sample Δείγμα
Statistics Στατιστική
Uniform (distribution) Ομοιόμορφη κατανομή
Variable Μεταβλητή
Variance Διακύμανση

Return to main page